• Google Expansion Berlin
  • Kaisersaal
  • BBU
  • Wohnhaus Berlin-Dahlem
  • Helmholtz-Zentrum-Berlin
  • VDE-Verlagsgebäude
  • Technische Universtät Berlin
  • Kältezentrale Potsdamer Platz
  • Deutsches Historisches Museum Berlin